Rejestry i ewidencje

Wykaz zbiorów danych osobowych

Nr

Nazwa zbioru danych

Postać zbioru

1

Dane do organizacji egzaminów zewnętrznych

 • elektroniczna
 • papierowa

2

Dokumenty z nadzoru pedagogicznego

 • papierowa

3

Księga kontroli zewnętrznej

 • papierowa

4

Protokoły Rady Pedagogicznej

 • papierowa

5

Dane do planowania budżetu jednostki oświatowej

 • elektroniczna

6

Dobrowolne ubezpieczenie pracowników

 • elektronicznie
 • papierowo

7

Dokumentacja dotycząca doskonalenia zawodowego

 • papierowa

8

Kontrahenci

 • elektroniczna

9

Przelewy bankowe

 • elektronicznie
 • papierowo

10

Rejestr danych finansowo-płacowych jednostki oświatowej

 • elektroniczna

11

Umowy sprzedażowe

 • papierowa

12

Umowy zakupowe

 • papierowa

13

Umowy zlecenia i o dzieło

 • papierowa

14

Konta w systemie informatycznym

 • elektroniczna

15

Rejestr wypadków pracowników

 • papierowa

16

Rejestr wypadków uczniów

 • papierowa

17

Rejestr chorób zawodowych

 • papierowa

18

Rejestr szkoleń BHP uczniów

 • papierowa

19

Rejestr szkoleń BHP pracowników

 • papierowa

20

Kartoteki wydanej pracownikom odzieży ochronnej i  środków ochrony indywidualnej

 • papierowa

21

Ewidencja osób korzystających z funduszu socjalnego wraz z dokumentacją

 • papierowa

22

Dziennik elektroniczny Vulcan

 • elektroniczna

23

Dokumentacja pedagoga

 • papierowa

24

Dokumenty pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 • papierowa

25

Dziennik korespondencji do rodziców uczniów

 • papierowa

26

Dziennik pedagoga

 • papierowa

27

Indywidualne karty zaliczeń uczniów

 • papierowa

28

Indywidualne nauczanie

 • papierowa

29

Opinie i orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej

 • papierowa

30

Spis zwolnień przez rodziców

 • papierowa

31

Ewidencja wejść do szkoły

 • papierowa

32

Dziennik korespondencji

 • papierowa

33

Dzienniki lekcyjne

 • papierowa

34

Ewidencja wydanych zaświadczeń i certyfikatów

 • papierowa

35

Kartoteka dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i prawnych opiekunów

 • elektroniczna

36

Lista uczestników wycieczek

 • papierowa

37

Listy ocen i frekwencji

 • papierowa

38

Listy uczniów

 • papierowa

39

Protokoły z egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych

 • papierowa

40

Rejestr delegacji służbowych

 • papierowa

41

Zbiór umów o praktyczną naukę zawodu

 • papierowa

42

Rejestr wydanych pieczątek

 • papierowa

43

Dokumentacja z kursów

 • papierowa

44

Zgody na wykorzystanie wizerunku

 • papierowa

45

Akta osobowe pracowników

 • papierowa

46

Awans zawodowy

 • papierowa

47

Dokumentacja ZFŚS

 • papierowa

48

Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

 • elektroniczna
 • papierowa

49

Ewidencja urlopów pracowników

 • papierowa

50

Ewidencja zwolnień lekarskich

 • papierowa

51

Lista obecności

 • papierowa

52

Orzeczenia lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych

 • papierowa

53

Rejestr legitymacji służbowych nauczycieli

 • papierowa

54

Rejestr nauczycieli i pracowników jednostki oświatowej

 • elektroniczna

55

System Informacji Oświatowej

 • elektroniczna

56

Teczki awansu zawodowego

 • papierowa

57

Dokumenty archiwalne

 • papierowa

58

Dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe ZUS

 • elektroniczna

59

Osobowe dokumenty płacowe

 • papierowa

60

Zbiór teczek z danymi placowymi

 • papierowa

61

Zwolnienia lekarskie

 • papierowa

62

Rejestr czytelników Wrocławskiego Systemu Bibliotecznego

 • elektroniczna

63

Użytkownicy portalu oświatowego

 • elektroniczna

64

Dane do organizacji pracy jednostki oświatowej

 • elektroniczna

65

Ewidencja zastępstw nauczycieli

 • papierowa

66

Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych

 • elektroniczna

67

Zapis monitoringu wizyjnego

 • elektroniczna